Podsumowanie roku 2012 by KASPA (The Best Of 2012 by KASPA)

mypictr_200x200 Ta lista, to moje autorskie spojrzenie na mijający już rok. Nie musi Ci się podobać. Nie musisz się z nim zgadzać, ale zawsze możemy podyskutować.

That list is my author’s glance at ending year. You don’t have to like it. You don’t have to agree with it but we can always discuss it.  

Zacznę od tego, że ten rok nie obrodził w żadne muzyczne arcydzieło. Gdyby w tym roku wyszła jedna, lub druga najlepsza płyta tamtego roku, tj. Machine Head- „Unto the Locust” albo polskie Decapitated- „Carnival is forever” to z miejsca miałby miano najlepszych płyt również w tym roku. Oprócz pozycji znajdujących się na liście, należy zauważyć, że świetne płyty wydali również- Enter Shikari- „A flash flood of colour’, Periphery- „II This time it’s personal”, Dying Fetus- „Reign supreme”, The Ghost Inside- „Get what you give”,  Whitechapel- „Whitechapel”, Pig Destroyer- „Book burner”, Veil of Maya- „Eclipse” oraz Cattle Decapitation- „Monolith of inhumanity”.

I’ll start with that year didn’t bring any musical masterpiece. If in this year came out one or two of the best longplays of 2011, such as Machine Head- „Unto the Locust” or polish Decapitated- „Carnival is forever” it’d have name of the best album of year, too. Except positions occurred in my ranking, it is necessary to notice that also great albums released: Enter Shikari- „A flash flood of colour’, Periphery- „II This time it’s personal”, Dying Fetus- „Reign supreme”, The Ghost Inside- „Get what you give”,  Whitechapel- „Whitechapel”, Pig Destroyer- „Book burner”, Veil of Maya- „Eclipse” oraz Cattle Decapitation- „Monolith of inhumanity”

Nagrodę honorową zyskuje Solstafir za „Svartir Sandar”, czyli dzieło kompletne, album idealny, ale zeszłoroczny. Jest to jednak niewątpliwie moje największe muzyczne odkrycie tego roku. Polecam wszystkim, którzy wielbią się w nastrojowym, melancholijnym graniu. Klimat, którzy można ciąć nożem.

Prize of honour wins Solstafir for „Svartir Sandar” i.e. complete creation, perfect album, but last year’s released. However this is my biggest revelation of this year without doubt. I recommend it to everybody who loves romantic, melancholic type of music. This is kind of climate you can cut with a knife.

7844bb628809

10. Stick to your guns- Diamonds

Jak już pisałem przy okazji płyty Architects, cenię muzykę, która jest o czymś innym niż o dupie maryny. Stick to your guns zaserwowali nam najlepszy krążek w swojej historii, widać, że z każdym kolejnym jest progres. Ta płyta to solidny new school hardcore, którego stają się największą gwiazdą. Polecam posłuchać, jeżeli w muzyce chodzi ci, drogi czytelniku o coś więcej niż tylko napieprzanie.

Polecam: We still believe

10. Stick to your guns- Diamonds

 By the way as I wrote about Architects album, I appreciate music which is something more than talking shit. Stick to your guns served us the best album in ther music career – it’s visible that with next one they make progress. This longplay is a solid new school hardcore which make them the biggest stars of that genre. I recommend to listen to it if you, dear reader treat music like something more than raising hell.

 I recommend: We still believe

1332453120_HourOfPenance-Sedition

9. Hour of penance- Sedition

Na mieście mówią, że Włosi lekko przeprodukowali album, że jest zbyt wypieszczony i za mocno poprawiony w studiu. Według mnie jednak to potężne, brutalne death metalowe uderzenie. Obecnie najlepsza włoska kapela (po słabym ostatnim albumie Fleshgod apocalypse), zostaje również kandydatem do bycia najlepszą obecnie brutalną kapelą na świecie. Miejmy nadzieje, że wytrzymają konkurencje i dalej z kolejnymi albumami będą się coraz odważniej wspinać na szczyt.

Polecam: Decimate the ancestry of the only god

9. Hour of penance- Sedition

Rumor has it that Italians overproducted their album, it’s too darling and too much corrected in a recording studio. Nevertheless in my opinion this is tremendous, brutal death metal hit. Currently the best italian band (after latest poor album of Fleshgod apocalypse) is also becoming the candidate to be the best brutal band in the world nowadays. We should have a hope that they meet competition, and with next albums more and more they will bravely culminate.

I recommend: Decimate the ancestry of the only god

345319

8. The dead goats- Path of the goat

Kiedy pierwszy raz słuchałem tej płyty nie wiedziałem co się dzieje. Polska płyta, nagrana w 2012 roku, brzmi jak szwedzkie dzieło z przełomu lat 80’ i 90’. Nie wiem skąd taki pomysł, jednak jedno jest pewne: ta płyta zmiażdży Cię drogi czytelniku na kawałki, swoim brudem, syfem, tym, że jest nieokrzesana, nieociosana i śmierdzi.

Polecam: Lullabies for the damned

8. The dead goats- Path of the goat

When I listened to this album for the first time – I didn’t know what happened. Polish longplay, recorded in 2012, sounds like the swedish creation at the turn of the ’80 and ’90. I don’t know who thought up with that idea, only one thing is sure though: this album will smash you dear reader into pieces by its dirt, filth because it’s rough, coarse, and it stinks.

I recommend: Lullabies for the damned

This_Is_The_Six_cover_art

7. While she sleeps- This is the six

Debiut roku. Świeżość, energia, młodość, pasja i moc. Te cztery słowa najlepiej charakteryzują While she sleeps. Bardzo przemyślany album. Dużo trafionych melodii, chórki, które nie kłują w uszy, kilka połamanych riffów też się znajdzie. Największą zaletą tej płyty jest jednak jej przebojowość. Nie boję się użyć tego słowa w najbardziej pozytywnym znaczeniu. To nie jest muzyka w stylu popularnego ostatnio I see stars, jednak przebojowością jej dorównuje.

Polecam: Seven hills

7. While she sleeps- This is the six

Debut of the year. Freshness, energy, youth, passion, and strength. These four words perfectly describe While she sleeps. Very well-considered album. Many right riffs, choir parts which don’t make your ears bleed; we can also find some broken riffs. The biggest advantage of this longplay is audacious sound. I’m not afraid of using these words in the most positive meaning. This is not music in style of recently popular I See Stars but its audacious sound is as good as that from Americans.

I recommend: Seven hills

1343884988_1342032082_sylosis-monolith

6. Sylosis- Monolith

W swoim stylu. Świetne, przestrzenne, rozbudowane kompozycje. Według mnie to najrówniejsza (obok Trivium), młoda metalowa kapela, która w przyszłości może być pamiętana jako najlepszy taki band z czasów naszej młodości.

Polecam: Out from below

6. Sylosis- Monolith

In their own style. Great, dimensional, expanded compositions. In my opinion the most regular (beside Trivium) young, metal band which may be remember as the best band of our youth in the future.

 I recommend: Out from below

336562

5. Upon a burning body- Red. White. Green

Bezapelacyjnie najlepszy deathcorowy album roku. Jestem w stanie powiedzieć, że jest to lekkie tchnięcie świeżości w ledwo zipiący gatunek. Oczywiście na płyta stoi odrobine niżej w hierarchii niż klasyki gatunku (młodego, wyeksploatowanego na maksa), jednak jest warta uwagi.

Polecam: Texas blood money

5. Upon a burning body- Red. White. Green

The best deathcore album of the year irrevocably. I can say that this is a little breath of freshness for almost dying genre. Of course this longplay stands a little lower in hierarchy than classics of genre ( young, fully worn out), but it’s worthy to listen to.

I recommend: Texas blood money

121612_deftones

4. Deftones- Koi No Yokan

Ciężko zrobić coś równie dobrego, jak Diamond eyes. Ciężko sprostać oczekiwaniom odbiorców, po tak genialnej płycie jak ostatnia. Dlatego też Deftones oceniam tak nisko (czy 4 miejsce to nisko?). Niby mamy piękne numery, niby momentami magia ta sama, ale jakby wszystko odrobinę gorsze niż przed dwoma laty. Nie wykluczone, że za jakiś czas ten album wiele zyska w moich oczach, jednak na dzień dzisiejszy jest malutkim rozczarowaniem, ponieważ single rozbudziły we mnie ogromny apetyt na ich muzykę, który jednak nie do końca został zaspokojony.

Polecam: Leathers

4. Deftones- Koi No Yokan

It’s hard to do as good as Diamond eyes. It’s hard to cope with listener’s expectations after so genius longplay like latest one. This is why I rate Deftones so low (Is the fourth place low?). Apparently we have beautiful songs, as if from time to time the same magic but everything is a little bit poorer than 2 years ago. Maybe that album will gain more in my eyes but today is a small disappoinment because of singles aroused my big apettite for their music which finally it didn’t appeased.  

I recommend: Leathers

architects

3. Architects- Daybreaker

Wykręcę się moją recenzją tej płyty

https://theeyeofeverystorm.wordpress.com/2012/09/22/architects-daybreaker/

I w zasadzie nic więcej nie będę dodawał.

Polecam: Devil’s Island

3. Architects- Daybreaker

I wriggle out of my review of this album.

(translation soon!)

And I won’t add more.

I recommend: Devil’s Island

anaal.nathrakh-vanitas.cover

2. Anaal Nathrakh- Vanitas

„Tak brzmi piekło”- rzekłem kiedyś, „Soundtrack do armageddonu”- dodałem innym razem i trzymam się tego kurczowo od ich debiutu. Jednym razem niesamowicie mocni, innym razem rażąco kiepscy, jednak wydaje mi się, że tym albumem na długo zamkną usta malkontentom. Nie wymarzyłbym sobie lepszej płytki od nich, nie spodziewałbym się tak mocngo instrumentalium, po prostu świetna płyta. Byłoby pierwsze miejsce gdyby nie pewna kapela z Salem.

Polecam: Of fire, and fucking pigs

2. Anaal Nathrakh- Vanitas

“This is how sounds hell” – I said once, “Soundtrack for the armageddon” – I added another time, and I still stick to the subject from their debut. Once they are incredibly strong, another time they’re glaring poor but it seems to me that with this longplay they will shut down mouths of malcontents for a very long time. I wouldn’t have been dreaming of better longplay from them, I wouldn’t have been expecting for so strong instrumentarium; it’s just perfect album. It would be on first place if some band from Salem wasn’t release new album.

 I recommend: Of fire, and fucking pigs

Converge_-_All_We_Love_We_Leave_Behind

1.   Converge- All we love we leave behind

Nie da się ukryć, że to mój ulubiony zespół od 1410 r. Nie da się ukryć, że dla ludzi, którzy nie rozumieją fenomenu, Converge gra zawsze to samo. Ciężkie do zidentyfikowania krzyki Jacoba, furia gitarowa Kurta, plumknanie Nate’a i niemożliwe do wykonania wygibasy na perkusji w wykonaniu Bena. Przepis od lat się nie zmienia, wychodzi zawsze to samo. Maksymalnie ekstremalna jazda bez trzymanki oraz klimatyczny, progresywny kawałek, który chwyta za serce i ciska słuchaczem o podłogę. Panie i Panowie oto Converge, nie musicie ich lubić, jednak to po prostu najlepsza kapela naszych czasów.

Polecam: Aimless arrow

1. Converge- All we love we leave behind

I can’t hide it – this is my favorite bande since 1410. I can’t hide it that for people who don’t comprehend the phenomenon of the band, Converge plays the same music all the time. Jacob’s scream is hard to indentify, Kurt’s guitar fury, amazing groove of Nate, and Ben’s style of drumming is quite impossible. This formula haven’t changed for years, it sounds always the same. Maximum extreme speeding and climatic, progressive piece of music which touches heart and also listener is razed to the ground. Ladies and gentleman, this is Converge – you don’t have to like it but this is just the best band of our times.

I recommend: Aimless arrow

Karny kutas roku wędruje do Parkway Drive, którzy wydali totalną szmirę, album, na który nie zasługują ich słuchacze.

This year’s worst album prize goes to Parkway Drive, which released total trash album. Their listeners don’t deserve for it.

Na drugim biegunie umieszczam Anaal Nathrakh, którzy otrzymują ode mnie nagrodę za najlepszą kapelę roku pańskiego 2012! Genialna płytka plus niesamowity koncert, to jest to czego spodziewam się po kapeli roku. W tym miejscu zaznaczam, że Converge nie znajdują się tutaj z prostego powodu, nie są kapelą festiwalową. Najlepiej radzą sobie w klubie, w tym roku miałem okazję zobaczyć ich tylko na festiwalu.

On a second pole I put Anaal Nathrakh, which gains from me prize for the best album A.D. 2012! Genius longplay plus incredible concert – this is what I expect from a band of the year. I’d like to point out that Converge is not occurred here because they are not a band which can play on a festival. They give the best shows in clubs, and this year I only had a chance to see them live on an openair festival.

Polska trójka roku:

3. WSRH- Szkoła wyrzutków

2. Flapjack- Keep your heads down

1. The dead goats- path of the goat

Debiut roku: (Debut of the year)

While She Sleeps

Najlepsze występy roku, to lista ułożona na podstawie sztuk, które widziałem w tym roku. Należy jednak dodać że obecność na Brutal Assault totalnie zdominowała tą listę. Bez Brutala wyglądałaby zupełnie inaczej, jednak nie widzę sensu pisania dwóch osobnych, bo artykuł i tak jest już długi.

Best live shows is the list I arranged according to shows I saw this year. It is necessary to say that attendance on Brutal Assault dominated this list totally. Whitout this festival it would look completely different however I see no sense to write two different ranks because this article is already too long.

10. Sick of it all (Brutal Assault)

9. Gojira (Ursynalia)

8. While She Sleeps (Poznań, klub Reset)

7. Sylosis (Kraków, klub Kwadrat)

6. Norma Jean (Brutal Assault)

5. August Burns Red (Kraków, klub Fabryka)

4. Decapitated (Kraków, klub Kwadrat)

3. Hatebreed (Brutal Assault)

2. Anaal Nathrakh (Brutal Assault)

1. Machine Head (Brutal Assault)

Najlepsze wałki 2012:

Donatan- Słowiańska Krew


Deftones- Leathers

Wsrh- Niżej podpisani

Upon a burning body- Texas blood money

Architects- These colours don’t run

While she sleeps- Seven hills

Stick to your guns- We still believe

Periphery- Muramasa

Billy talent- Death Viking march

Parkway drive- Dark days

/ kaspa

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s